خط کشی – فضای باز

download

این خطوط با استفاده از انواع رنگهای ترافیکی اجرا می‌شود. در اجرای این رنگ‌ها چسبندگی مناسب بین رنگ و سطوح زیرین ایجاد میگردد که عمر و ماندگاری خطوط را افزایش می‌دهد.